Bezpieczeństwo i higiena pracy

* Prowadzenie szkoleń BHP w pełnym zakresie (wstępnych i okresowych),
* Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
* Sporządzanie analiz stanu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
* Obsługa postępowań oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
* Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy,
* Sporządzanie różnego rodzaju instrukcji, w tym między innymi: stanowiskowych, bezpieczeństwa dla maszyny i urządzeń,
* Sporządzanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR),
* Okresowe przeglądy stanu BHP (kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, identyfikowanie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników),
* Doradztwo w sprawach bezpiecznej organizacji (oceny ergonomii) stanowisk pracy,
* Uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy Straż Pożarna,
* Zakładanie wymaganych przepisami rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych).

Ochrona przeciwpożarowa

* Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
* Audyt z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
* Pomoc w wyposażaniu obiektów w sprzęt przeciwpożarowy,
* Oznakowanie obiektów i pomieszczeń znakami bezpieczeństwa,
* Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
* Opracowanie planów oraz procedur ewakuacji.

Pierwsza pomoc

* Szkolenie z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu,
* Szkolenie z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, jak wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową,
* Dysponujemy profesjonalnymi fantomami osoby dorosłej oraz dziecka (pierwsza pomoc, gdy dziecko spotka zadławienie, zakrztuszenie czy zachłyśnięcie).